คริสตจักรมิชชั่นเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ตาม Nurture and Retention Summit

คริสตจักรมิชชั่นเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ตาม Nurture and Retention Summit

ในปี 2019 การประชุมสมัชชานิกายมิชชั่นวันที่เจ็ดเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดการดูแลและรักษาสมาชิกคริสตจักรมิชชั่น ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้นำคริสตจักรมากกว่า 100 คนจากทั่วโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและรักษาสมาชิกคริสตจักรมิชชั่น จุดประสงค์ของการประชุมนี้คือเพื่อเน้นความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสมาชิกคริสตจักรให้มากขึ้น 

ขณะนี้ หนังสือ Nurture and Retention ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยคริสตจักรมิชชั่น และ

นำเสนอโดย Gerson Santos รองเลขานุการของคริสตจักรมิชชั่น

ระดับโลก ในระหว่างการนำเสนอต่อสภาประจำปีในวันพฤหัสบดี หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาบทเรียนที่มีความหมายซึ่งสอนในระหว่างการประชุมสุดยอดและเพื่อใช้เป็นแนวทางโดยคริสตจักรท้องถิ่น การสร้างความสัมพันธ์ภายในคริสตจักรเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นสาวกและจำเป็นต่อการบรรลุพันธกิจของพระเจ้าเพื่อประชากรของพระองค์ 

ในระหว่างการนำเสนอต่อสภา Santos ได้แบ่งปันสถิติที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับการรักษาสมาชิกภาพของคริสตจักรและการมีส่วนร่วม ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1960 63.5% ของผู้ที่ออกจากคริสตจักรมีอายุน้อยกว่า 30 ปี และน้อยกว่า 12% มีบทบาทเป็นผู้นำ สถิติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการรักษาสมาชิกคริสตจักรต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนและคนหนุ่มสาว เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซานโตสอธิบายว่า “คนที่มีส่วนร่วมในคริสตจักรมีแนวโน้มที่จะยังคงซื่อสัตย์เพราะพวกเขามีส่วนร่วม” การประชุมสุดยอดปีที่แล้วจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างสาวกและหาวิธีทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในบทบาทของคริสตจักร ด้วยการสร้างสาวกที่ผิดพลาดซึ่งเป็นหัวใจของประเด็นต่างๆ ที่กล่าวถึงในการประชุมสุดยอด ซานโตสเน้นย้ำว่า “การสร้างสาวกเป็นเป้าหมายของเรา และการประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก”

หนังสือ Nurture and Retention เป็นผลพลอยได้จากความพยายามอย่างตั้งใจนี้ในการเพิ่มการสร้างสาวกและการประกาศ นักเขียนจากสาขาต่างๆ รวมถึงผู้บริหารคริสตจักร นักศาสนศาสตร์และนักวิจัยมิชชั่น และผู้ปฏิบัติงานของศาสนจักรต่างมารวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมเนื้อหาที่ลึกซึ้ง มีประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริง หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการนำเสนอทั้งหมดจาก Nurture and Retention Global Summit ตลอดจน 30 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างวินัย การเลี้ยงดู และการเรียกคืน 

วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือเพื่อรักษาเนื้อหาจากการสัมมนา

และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่นำเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดและเพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนแบ่งปันและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุพันธกิจของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซานโตสอธิบายว่า หนังสือ Nurture and Retention ยังมีรายการคำแนะนำที่นำมาจากการประชุมสุดยอดปี 2013 และ 2019 เกี่ยวกับวิธีที่คริสตจักรสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาสาวก การอ้างอิงและลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสาวกจากแผนกต่างๆ และลิงก์ไปยังงานนำเสนอการประชุมสุดยอดรวมอยู่ในภาคผนวกของหนังสือด้วยองค์การสหประชาชาติให้คำจำกัดความของความรุนแรงต่อสตรีว่าเป็น “การกระทำใด ๆ ของความรุนแรงทางเพศที่ส่งผลหรือน่าจะส่งผลให้เกิดอันตรายทางร่างกาย ทางเพศหรือจิตใจ หรือความทุกข์ทรมานต่อสตรี รวมถึงการคุกคามจากการกระทำดังกล่าว การบีบบังคับ หรือการลิดรอนเสรีภาพโดยพลการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือในชีวิตส่วนตัว” การกระทำเหล่านี้สามารถแสดงออกมาในรูปแบบทางร่างกาย ทางเพศ ทางเศรษฐกิจ หรือทางจิตใจ ในปี 2018 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรายงานว่า “บ้านเป็นสถานที่เดียวที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิง” เนื่องจาก “ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะถูกทำร้าย บาดเจ็บทางร่างกาย และถูกฆาตกรรมในบ้านของเธอมากกว่าสถานที่อื่นๆ ” การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคิดเป็น 82% ของการฆาตกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยคู่ชีวิตหรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเท่ากับประมาณ 50 ผู้หญิง 000 คนต่อปีที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของคู่รักหรือสมาชิกในครอบครัว หรือผู้หญิง 6 คนถูกฆ่าตายทุกชั่วโมงโดยคนที่พวกเขารู้จัก ปัจจุบัน แอฟริกามีอัตราความรุนแรงต่อผู้หญิงสูงที่สุด รองลงมาคือทวีปอเมริกา

credit: oldladytitties.com nsyncwebguide.com free-twitter-backs.com PersonalTouchWebsites.com horotwitz.com invertercarepayyannur.com looterproductions.com jupiterwebcasts.com ParisWebJob.com QuestWebStudio.com